ubezpieczenie szkolne nnw uniqaubezpieczenie szkolne nnw generali

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Ubezpieczenie ochrony prawnej może dotyczyć życia prywatnego lub ochrony prawnej w ruchu drogowym. Pierwsze z nich, tj. ubezpieczenie w życiu prywatnym zapewnia korzystającym z niego Klientom ochronę prawną w różnych sytuacjach życiowych, zaś drugie ubezpieczenie - w ruchu drogowym, zapewnia wsparcie w obronie prawnych interesów kierowcy lub właściciela pojazdu w zdarzeniach związanych z użytkowaniem pojazdu  Ubezpieczenia te przydatne są m.in. w przypadku:

  • dochodzenia swoich praw do odszkodowania, np. za uszkodzenia ciała, koszty naprawy pojazdu czy utratę zarobku,
  • gdy przeciwko ubezpieczonemu wszczęto postępowanie z powodu podejrzenia o popełnienie wykroczenia czy przestępstwa, np. spowodowanie wypadku samochodowego,
  • gdy np. dziecko Klienta zostaje oskarżone o ciężkie uszkodzenie ciała innego dziecka podczas bójki w szkole,
  • w przypadku sporów sąsiedzkich, np. sąsiad Klienta wysuwa przeciwko niemu roszczenie o usunięcie ogrodzenia, które wg niego znajduje się na jego posesji,
  • w sporach wynikających z umów dotyczących ubezpieczonego pojazdu np. umowy kupna-sprzedaży.


Przedmiotem ubezpieczenia są koszty ochrony prawnej poniesione w celu obrony swoich praw, w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa polskiego, w postępowaniach przed sądami polskimi lub w postępowaniu pozasądowym (przed sądami polubownymi), w których Ubezpieczony występuje w charakterze pozwanego, podejrzanego, oskarżonego lub obwinionego. W szczególności są to:

  • koszty usług osób uprawnionych doświadczenia pomocy prawnej,
  • koszty opinii biegłych lub rzeczoznawców,
  • koszty innych dokumentów stanowiących materiały dowodowe,
  • opłaty sądowe, skarbowe lub administracyjne, o ile służą one ochronie praw Ubezpieczonego w związku z prowadzonym postępowaniem.