ubezpieczenie szkolne nnw uniqaubezpieczenie szkolne nnw generali

Ubezpieczenia na życie

Podstawową ofertę ubezpieczeń na życie stanowią ubezpieczenia grupowe skierowane do pracowników zakładów pracy – już od 5 osób – oraz ubezpieczenia indywidualne, których odbiorcami są osoby prywatne.

Obydwa rodzaje ubezpieczeń tworzą podstawę finansowego zabezpieczenia ubezpieczonego lub uprawnionych do odbioru świadczeń, niezbędnego w przypadku zajścia nieoczekiwanych zdarzeń losowych, a także gromadzenia kapitału na przyszłość.

Ubezpieczenie na życie może przyjąć formę ochronną (choroba, wypadek, zgon), formę oszczędnościową (kapitał, renta) lub być kombinacją powyższych wariantów. Może też stanowić zabezpieczenie zaciągniętych zobowiązań – pożyczki lub kredytu.

Prawodawstwo polskie nie ogranicza liczby umów ubezpieczenia na życie zawartych na rzecz tego samego Klienta. Klient może być ubezpieczony w różnych zakładach ubezpieczeń, w tym samym lub innym zakresie świadczeń. W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego świadczenie zostanie wypłacone z każdej polisy. Wszystkie należne świadczenia wypłacane przez towarzystwa ubezpieczeniowe nie ograniczają świadczeń wypłacanych z ubezpieczenia społecznego (ZUS).