ubezpieczenie szkolne nnw

NNW - ochrona Twojego dziecka

Generali - z myślą o NNW

to ochrona Twojego dziecka przez cały rok

Zalety

 • proste i szybkie wystawienie polisy w portalu Merkury+
 • szeroki zakres ubezpieczenia
 • możliwość wyboru jednego z czterech różnorodnych wariantów ubezpieczenia
 • zakres ubezpieczenia rozszerzony o wyczynowe uprawianie sportu dla osób do 18 roku życia
 • ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia powstałe na całym świecie
 • całodobowa ochrona ubezpieczeniowa w szkole, w domu, na wakacjach, w pracy
 • możliwość objęcia ochroną już od dnia następnego
 • zgłoszenie szkody – osobiście, telefonicznie, listownie, pocztą elektroniczną
 • możliwość ubezpieczenia aż 6 dzieci na jednej umowie
 • oferowany dodatkowy zakres ubezpieczenia OC Studenta
 • możliwość ubezpieczenia studenta niezależnie od formy studiów, na które uczęszcza
 • niezależna wypłata świadczeń z każdego zakresu – odrębne sumy ubezpieczenia

Ubezpieczamy:

 • dzieci w wieku od 0 do 18 roku życia, w tym:
  • wychowanków żłobków, przedszkoli
  • uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
  • dzieci, które uczęszczają do placówek integracyjnych
  • dzieci, które są członkami klubów sportowych
  • dzieci pracowników firm
 • studentów (dziennych i zaocznych) do 26 roku życia
 • doktorantów do 26 roku życia

Wypłacamy odszkodowanie za

 • leczenie i rehabilitację w prywatnych placówkach medycznych (zwrot kosztów)
 • zdarzenia mające miejsce podczas wyczynowego uprawiania sportu – dla osób do 18 roku życia
 • następstwa wypadków zaistniałych na całym świecie
 • pobyt w szpitalu na skutek NW – wypłata od 1 dnia pobytu, jeżeli Ubezpieczony przebywał co najmniej 3 dni w szpitalu
 • śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego (dodatkowa wypłata)
 • oparzenia lub odmrożenia
 • pogryzienie przez zwierzęta (m.in. przez psa lub kota a także przez kleszcza lub osę)
 • zatrucie pokarmowe, wskutek którego Ubezpieczony był hospitalizowany
 • śmierć rodziców wskutek wypadku
 • trwały uszczerbek na zdrowiu uwzględniający progresję
 • zdiagnozowanie poważnego zachorowania (m.in. cukrzyca, nowotwór złośliwy, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych)
 • pobyt w szpitalu wskutek choroby (w tym grypa, COVID-19)
 • zwrot kosztów wycieczki szkolnej, w której Ubezpieczony nie mógł uczestniczyć ze względu na stan zdrowia
 • pomoc psychologa lub psychiatry w przypadku traumatycznej sytuacji w życiu dziecka (m.in. prześladowanie w szkole,próba samobójcza, śmierć rodzica)
 • złamania, zwichnięcia, skręcenia lub pęknięcia kości (w ramach Trwałego Uszczerbku na zdrowiu lub Urazu niepowodującego trwałego uszczerbku)
Zakres ubezpieczenia Sumy ubezpieczenia
OSZCZĘDNY OPTYMALNY MAKSYMALNY PRESTIŻ
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW 15 000 zł 25 000 zł 35 000 zł 55 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego 5 000 zł 5 000 zł 15 000 zł 25 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek NW z progresją 10 000 zł 20 000 zł 30 000 zł 50 000 zł
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek NW 4 000 zł 4 500 zł 6 000 zł 10 000 zł
Oparzenie lub odmrożenie ciała Ubezpieczonego 5 000 zł 6 000 zł 7 000 zł 10 000 zł
Wypożyczenie lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wskutek NW 3 000 zł 6 000 zł 9 000 zł 10 000 zł
Koszty leczenia Ubezpieczonego wskutek NW 2 000 zł 2 500 zł 5 000 zł 10 000 zł
Koszty operacji plastycznych Ubezpieczonego wskutek NW 2 000 zł 2 500 zł 5 000 zł 10 000 zł
Koszty rehabilitacji Ubezpieczonego wskutek NW 2 000 zł 2 500 zł 5 000 zł 10 000 zł
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek zatrucia pokarmowego 1 000 zł 10 500 zł 2 000 zł 3 000 zł
Wstrząśnienie mózgu Ubezpieczonego 500 zł 500 zł 500 zł 750 zł
Uciążliwe leczenie Ubezpieczonego – następstwa NW 500 zł 750 zł 1 000 zł 1 000 zł
Koszty odbudowy stomatologicznej niezbędnej wskutek NW 1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł
Pogryzienie Ubezpieczonego przez zwierzęta (w tym także przez kleszcza lub osę) 200 zł 250 zł 300 zł 300 zł
Osierocenie Ubezpieczonego wskutek NW 2 000 zł 2 500 zł 3 500 zł 5 000 zł
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy 1 000 zł 1 500 zł 2 000 zł 3 000 zł
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek choroby (w tym COVID-19) - - - 300 zł
Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do pracy lub nauki wskutek NW - - - 3 000 zł
Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego (złamanie, zwichnięcie, skręcenie) 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 20 000 zł
Nowość – Zwrot kosztów wycieczki szkolnej 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł
Nowość – Pomoc psychologiczna 600 zł 600 zł 600 zł 600 zł
Nowość – Poważne zachorowanie Ubezpieczonego 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 2 000 zł
Wyczynowe uprawianie sportu (dla osób, które nie ukończyły 18. roku życia)
SKŁADKA ROCZNA ZA OSOBĘ
do 8 lat (ubezpieczony nie ukończył 8. roku życia) 37 zł 62 zł 90 zł 173 zł
od 9 do 15 lat (ubezpieczony ukończył 8. rok życia i nie ukończył 15. roku życia) 37 zł 62 zł 94 zł 183 zł
powyżej 15 lat (ubezpieczony ukończył 15. rok życia i nie ukończył 26. roku życia) 39 zł 65 zł 98 zł 183 zł
NW - nieszczęśliwy wypadek
SU - suma ubezpieczenia