ubezpieczenie szkolne nnw uniqaubezpieczenie szkolne nnw generali

Ubezpieczenia dla rolników

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych. Ubezpieczenie to gwarantuje odszkodowanie za szkody w budynkach powstałe wskutek:

 • ognia;
 • huraganu;
 • opadów śniegu;
 • powodzi;
 • podtopienia;
 • deszczu nawalnego
 • gradu
 
 • uderzenia pioruna;
 • eksplozji;
 • osuwania się ziemi;
 • tąpnięcia;
 • lawiny;
 • updatku statku powietrznego.

Obowiązek ubezpieczenia budynku powstaje z dniem pokrycia budynku dachem.

 

OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego – ubezpieczenie obowiązkowe

Z ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie, jeżeli rolnik, osoba pozostającą
z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracującą w gospodarstwie rolnym danego rolnika, są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem gospodarstwa szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia. Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników jest wypłacane w wysokości szkody, nie wyżej jednak od sumy gwarancyjnej.

Suma gwarancyjna jest bardzo wysoka i wynosi:

 • w przypadku szkód na osobie – 5.000.000 euro, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych;
 • w przypadku szkód w mieniu – 1.000.000 euro, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych;

 

Obowiązkowe, dotowane ubezpieczenie upraw rolnych

Składki na dane ubezpieczenie są dotowane przez Państwo. Rolnik płaci tylko 50% należnej składki, pozostałą część rozlicza firma ubezpieczeniowa z Ministerstwem Rolnictwa.

 
Dobrowolne ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych, np.:
 • sprzęt rolniczy;
 • ziemiopłody, materiały, zapasy;
 • zwierzęta gospodarskie;
 • ruchomości domowe;
 • stałe elementy mieszkania;
 
Dobrowolne ubezpieczenie zwierząt

Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte:

 • zwierzęta gospodarskie (konie robocze, bydło, owce, kozy);
 • trzoda chlewna w gospodarstwach fermowych;
 • strusie i emu;