ubezpieczenie szkolne nnw uniqaubezpieczenie szkolne nnw generali

Ubezpieczenia dla biznesu

Duże korporacje dysponują zazwyczaj zasobami kapitałowymi, do których mogą sięgać w razie krytycznej sytuacji. Małe i średnie przedsiębiorstwa nie maja takiego komfortu. Na szczęście możesz go zagwarantować swojej firmie dzięki ochronie ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie obejmuje ochronę:

 • od ognia i innych zdarzeń losowych:
  pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek pojazdu powietrznego, wydostawanie się wody, pary wodnej i innych substancji z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych, deszcz nawalny, dym, grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, lawina, osuwanie się ziemi, powódź, przepięcia, sadza, śnieg, uderzenie pojazdu lądowego, zapadanie się ziemi, trzęsienie ziemi, upadek drzew i masztów;
 • od kradzieży z włamaniem i rabunkiem;
 • od wandalizmu;
 • sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk tj.:
  • następujących zdarzeń losowych:
  • pożar, dym i sadza, wybuch, uderzenie pioruna, wiatr, powódź, deszcz, zalanie, działanie ciężaru śniegu lub lodu, grad, lawina, trzęsienie, zapadanie lub osuwanie się ziemi, upadek statku powietrznego, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, upadek drzew lub innych przedmiotów, przepięcie;
  • błędów w obsłudze, niewłaściwego użytkowania;
  • błędów projektowych, konstrukcyjnych, nieprawidłowego montażu, użycia wadliwych materiałów;
  • kradzieży z włamaniem;
  • rabunku;
  • dewastacji;
  • zaniku zasilania;
  • zwarcia, przetężenie, braku jednej z faz, niewłaściwych parametrów prądu i innych przyczyn elektrycznych;
  • jakiegokolwiek innego zdarzenia losowego, o ile nie zostało ono wyłączone z odpowiedzialności na mocy postanowień OWU.
 • ładunku w transporcie (cargo):
  ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego mienia, powstałe w okresie ubezpieczenia oraz będące bezpośrednim następstwem następujących zdarzeń losowych: pożar, wybuch, dym i sadza, wiatr, powódź, deszcz, grad, uderzenie pioruna, trzęsienie, zapadanie lub osuwanie się ziemi, lawina, upadek przedmiotu nie należącego do Ubezpieczającego i nie będącego pod kontrolą Ubezpieczającego na środek transportu, wypadek środka transportu, rabunek, kradzież z włamaniem i kradzież z włamaniem z jednoczesnym zaborem środka transportu wyłącznie wtedy, gdy:
  • ładunek znajduje się w części ładunkowej pojazdu lub zamkniętym bagażniku;
  • środek transportu, którym przewożony jest ładunek posiada co najmniej jedno, sprawne zabezpieczenie przeciwkradzieżowe, tj. alarm lub immobiliser lub blokadę skrzyni biegów;
  • zamknięty środek transportu z włączonymi ww. zabezpieczeniami został pozostawiony na czas postoju w miejscu strzeżonym, tj. na terenie trwale ogrodzonym, zamkniętym, oświetlonym po zmroku i pod stałym dozorem lub w garażu zamkniętym na co najmniej dwa wielozapadkowe zamki /kłódki lub jeden zamek/kłódkę z atestem lub automatyczną bramę garażową.
 • odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia oraz dowolnie wybrane klauzule:
  • wprowadzenie produktu do obrotu;
  • pracodawcy;
  • najemcy nieruchomości lub ruchomości;
  • niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania;
  • szkody przez pojazdy niezarejestrowane;
  • spowodowane działaniem lub awarią urządzeń wod-kan i co.
  • szkody w mieniu przechowywanym;
  • szkody w środowisku naturalnym;
  • przeniesieniu chorób zakaźnych lub zakaźnym zatruciu;
  • szkody powstałe w związku z organizacją imprez;
  • szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia lub pęknięcia;
  • następstw nieszczęśliwych wypadków;
  • assistance obejmujący organizację i pokrycie kosztów w zakresie pomocy technicznej w firmie (ślusarza, hydraulika, elektryka, dekarza, szklarza, technika urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych, parkieciarza, glazurnika, murarza, malarza, stolarza, informatyka) z wyłączeniem części zamiennych;
  • pomocy medycznej ( w przypadku wystąpienia nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku osób objętych ubezpieczeniem w miejscu pracy lub w czasie podróży służbowej).