Certum Max - Grupowe Ubezpieczenie na Życie Generali

dla Ciebie i Twoich Najbliższych

Wykonujesz wolny zawód? Zmieniasz Pracę? Nie posiadasz jeszcze ubezpieczenia na życie?

Generali ma dla Ciebie specjalną ofertę ubezpieczenia:

 • szeroki zakres ochrony niedostępny w indywidualnych polisch na życie
 • niskie składki
 • 7 wariantów ubezpieczenia o zróżnicowanym zakresie
 • możliwość ubezpieczenia członków rodziny i najbliższych
 • ochrona przez 24 godziny na dobę na całym świecie
 • minimum formalności
 • stały dostęp do Twojej umowy on-line poprzez portal

Specjalna oferta dedykowana dla posiadaczy ubezpieczenia OC/AC w Generali

Zakres ochrony Wysokość świadczen (zł)
W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7
dla posiadaczy
OC/AC
w Generali

dla osób
pomiędzy
56 a 65
rokiem
życia

Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego 55000 122000 100000 85000 120000 180000 40000
Śmierć wskutek zawału serca lub udaru mózgu 35000 80000 36000 55000 80000 120000  
Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku 40000 84000 66000 60000 80000 120000 25000
Śmierć Ubezpieczonego 20000 42000 32000 30000 40000 60000 9000
Trwały Uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku 20000 40000 30000 34000 45000 60000 15000
1% uszczerbku 200 400 300 340 450 600 150
Trwaly Uszczerbek na zdrowiu wskutek zawału/udaru 5000 20000   10000 20000 20000  
za 1% inwalidztwa 50 200   100 200 200  
Śmierć Współmałżonka 7000 12500 7500 12500 15000 17600 5000
Śmierć Współmałżonka wskutek nieszczęśliwego wypadku 14000 25000 15000 25000 30000 35200 10000
Śmierć Dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku 2000   6000        
Śmierć Dziecka 1000   3000 4000 5000   1000
Osierocenie Dziecka 1000   2000 3000 4000   1000
Urodzenie Dziecka Martwego 1600   2100 3000 3500   500
Urodzenie Dziecka 800   1050 1100 1200   500
Śmierć Rodziców 1200   1700 1800 2000   500
Śmierć Teściów 1200   1700 1800 2000   500
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu 6000 10000 8000 10000 11000 12000 6000
wskutek nieszczęśliwego wypadku do 14 dni /od 15 do 120 dnia 60 / 30* 100 / 50* 80 / 40* 100 / 50* 110 / 55* 120 / 60* 60 / 30*
wskutek choroby do 14 dni / od 15 do 120 dnia 30 / 30* 50 / 50* 40 / 40* 50 / 50* 55 / 55* 60 / 60*  
dodatkowo OIOM do 5 dni 60* 100* 80* 100* 110* 120* 60*
Pobyt ubezpieczonego w szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego 7000 11000 10000 11000 13000 13000  
do 14 dnia /od 15 do 30 dnia 70 / 33* 110 / 53* 100 / 46* 110 / 53* 130 / 61* 130 / 63*  
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek zawału serca/udaru mózgu 7000 11000 10000 11000 13000 13000  
do 14 dnia /od 15 do 30 dnia 40 / 33* 60 / 53* 60 / 46* 60 / 53* 75 / 61* 70 / 63*  
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego - Wariant I 2500 5000 4000 4500 5000 6000  
Poważne zachorowanie Dziecka     2000        
Pomoc medyczna 10000** 10000** 10000** 10000** 10000** 10000**  
Miesięczna skladka całkowita 38,00 zł 46,00 zł 49,00 zł 60,00 zł 80,00 zł 65,00 zł 45,00 zł

 

Podstawą zawarcia ubezpieczenia są Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Max nr 5/2012

Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

Do ubezpieczenia może przystąpić osoba, która:

 • ma, co najmniej 15 lat i nie więcej niż 55 lat (warianty od 1 do 6,)
 • ma, co najmniej 56 lat i nie więcej niż 65 lat (wyłącznie do wariantu 7)
 • nie przebywa na zwolnieniu lekarskim i nie jest uznana za niezdolną do pracy lub niezdolną do służby orzeczeniem właściwego organu według przepisów o ubezpieczeniu społecznym lub zaopatrzeniu społecznym
 • nie wykonuje żadnego z wymienionych zawodów: górnik, konwojent przedmiotów wartościowych i pieniędzy, ochroniarz z pozwoleniem na broń, elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230V, kaskader, pirotechnik, korespondent wojenny, marynarz, ratownik, żołnierz zawodowy, funkcjonariusz służb mundurowych (m. in. strażak, policjant, funkcjonariusz Straży Miejskiej, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego), treser zwierząt niebezpiecznych, opiekun zwierząt w zoo lub cyrku, akrobata, artysta cyrkowy, sportowiec zawodowy, oraz nie może wykonywać prac: na platformie wiertniczej, w rafinerii, w tartaku, pod ziemia, pod woda, przy zrywce albo wyrębie drzew i zwózce drewna, na wysokościach powyżej 10 metrów, w charakterze pracownika używającego materiałów wybuchowych i łatwopalnych, pracownika rybołówstwa dalekomorskiego, personelu samolotów

Dokumenty do przystąpienia do umowy

Osoba chcąca przystąpić do umowy ubezpieczenia powinna wypełnić i podpisać następujące dokumenty:

 • deklaracja przystąpienia (druk dwustronny, ścisłego zarachowania), będąca jednocześnie certyfikatem Grupowego Ubezpieczenia na Życie CERTUM MAX wraz z indywidualnym numerem konta, na który należy wpłacać należne skladki
 • kwestrionariusz medyczny - zawsze w przypadku osób, ktorych wiek przekracza 55 lat lub osób, ktore zaznaczyły odpowiedź "NIE" w oświadczeniu o stanie zdrowia na deklaracji lub nie zaznaczyły żadnej odpowiedzi w oświadczeniu o stanie zdrowia na deklaracji

Deklaracje przystąpienia do Grupowego Ubezpieczenia na Życie

 • Przedstawiciel SSK otrzymuje od Administratora deklaracje przystąpienia, zawierające nr certyfikatu oraz powiązany z nim numer konta, na który należy wplacać indywidualną składkę
 • Wydrukowana deklaracja przystąpienia sklada sie z dwóch stron, które należy drukować na dwóch osobnych kartach: karta 1sza - dla Towarzystwa, karta 2ga - dla Klienta
 • Przestawiciel SSK spisujący deklarację z Klientem zobowiązany jest do sprawdzenia czy zostały wpełnione wszystkie pola zaznaczone symbolem "*" oraz:
  • czy w oświadczeniu o stanie zdrowia została zaznaczona odpowiedź TAK lub NIE,
  • czy został wpisany nr konta oraz nazwa banku Klienta,
  • czy zostal wybrany jeden z wariantów ubezpieczenia,
  • czy w oświadczeniu nr 3 została wybrana odpowiedź TAK lub NIE,
  • czy deklaracja została podpisana przez Członka Grupy Otwartej,
  • czy dane wpisane na stronie 2 deklaracji przystąpienia są zgodne z danymi wprowadzonymi na stronie nr 1.

W przypadku, gdy deklaracja przystąpienia nie zostały wypełnione pola takie jak: nazwisko, imię, nr PESEL, podgrupa, data i podpis Członka Grupy Otwartej, oraz/albo brak jest kwestionariusza medycznego bądź w oświadczeniu o stanie zdrowia znajdującym się w deklaracji przystąpienia nie została zaznaczona odpowiedź "TAK" - Przedstawiciel SKK nie może przyjąć takiego dokumentu.

Po zweryfikowaniu poprawności powyższych danych drugą stronę deklaracji - Część dla Ubezpieczonego, można pozostawić osobie Wnioskującej o ubezpieczenie.

Oryginały deklaracji przystąpienia wraz z kwestionariuszami medycznymi (o ile były wymagane) oraz kopię dokumentacji meycznej, która byla dołączona na etapie oceny meycznej. Przedstawiciel SSK przekazuje do Administratora polisy w terminie do 15 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia ochrony.

W przypadku stwierdzenia przez Administratora braków w dokumentacji, Przedstawiciel SSK zobowiązany jest do uzupełnienia ich w terminie do 15 dnia miesiąca, w którym rozpoczęła się ochrona ubezpieczeniowa.

Wstępna ocena medyczna

W sytuacji, gdy Klient będzie zobowiązany do wypełnienia kwestionariusza medycznego konieczna jest wstępna ocena medyczna przed wypełnieniem deklaracji przystąpienia

 • Przedstawieciel SSK przekazuje wypełniony scan kwestionariusza medycznego do Administratora.
 • W ciągu 5 dni roboczych Przedstawiciel SSK otrzymuje informację od Administratora zawierającą wynik oceny medycznej.
 • W przypadku osób, których ocenamedyczna jest negatywna Przedstawieciel SSK przekazuje informację o braku możliwości przystąpienia Klienta do ubezpieczenia grupowego.
 • W przypadku osób, których ocena medyczna zakończyła się zgodą na ubezpieczenia - Przedstawiciel SSK przekazuje Klientowi do wypłnienia druk deklaracji przystąpienia.

O czym powinien pamiętać Klient w trakcie trwania ubezpieczenia?

 • Składka płatna jednorazowo za każdy miesiąc trwania ochrony
 • Składki za kolejne miesiące trwania ubezpieczenia muszą wpłynąć na rachunek Generali do 20 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który są należne - przekroczenie terminu skutkuje brakiem ochrony w kolejnym miesiącu
 • Druga strona deklaracji przystąpienia - część dla Ubezpieczonego jest jednocześnie certyfikatem potwierdzającym uczestnioctwo w programie
 • Korzystając z numeru certyfikatu Klient może zarejestrować się w Koncie Klienta na stronie: konto.generali.pl

UWAGA!

Rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej możliwe jest tylo od 1 dnia miesiąca, jeżeli łącznie spełnione będą następujące warunki:

 • Poprawnie wypełnione dokumenty o zawarcie wpłyną do Administratora danej polisy do 15-tego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia ochrony.
 • Pierwsza skladka ubezpieczeniowa wpłynie na konto Generali do 20-tego dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia ochrony.
 • Ocena medyczna zostanie zakończona zgodą na przyjęcie osoby do ubezpieczenia.

Komplet dokumentów dotyczących przystąpienia do umowy ubezpieczenia należy złożyć u Administratora zajmującego się obsługą polisy w danym Oddziale lub Filii